Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky www.karireal.sk je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov. Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je spoločnosť KARIREAL SLOVAKIA a.s., so sídlom Nová 17, Pezinok 902 03, IČO: 35 78 54 03 (ďalej ako " KARIREAL SLOVAKIA "). Pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti KARIREAL SLOVAKIA.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre www.karireal.sk; (ďalej ako "naša webová stránka") a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť KARIREAL SLOVAKIA nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov.

 

[1.] Bezpečnosť údajov

[1.1] Spoločnosť KARIREAL SLOVAKIA prijala na ochranu Vašich osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

[1.2] Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

 

[2.] Používanie webovej stránky maloletými osobami

[2.1] Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našej webovej stránke, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov, hneď ako sa o tom dozvieme.

 

[3.] Zber a spracúvanie osobných údajov

[3.1] Vami poskytnuté osobné údaje Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov. Keď s nami korešpondujete alebo vyplníte formulár s osobnými údajmi na našej webovej stránke, vezmite na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári, sú spracúvané iba na konkrétny účel podľa podmienok tam uvedených.

 

[4.] Partneri

Spoločnosť KARIREAL SLOVAKIA nespracúva všetky osobné údaje sama, ale s podporou profesionálnych partnerov, menovite spoločností ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, Bratislava 821 02; Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, Galvaniho 17A, Bratislava 821 04; Porsche Slovakia, spol. s r.o. Vajnorská 160, Bratislava 831 04; výrobných závodov značiek Škoda, Hyundai a VW a zmluvne poverenými dodávateľmi služieb a prác pre KARIREAL SLOVAKIA.

Partneri boli starostlivo vybratí a vhodnými technickými a organizačnými opatreniami sa starajú o to, aby sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňovalo v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov a bolo zaručené dodržanie Vašich práv. Partnerom nie je dovolené používať prenechané osobné údaje na vlastné alebo komerčné účely alebo ich poskytovať tretím stranám. Spoločnosť KARIREAL SLOVAKIA neposkytuje tretím stranám - napríklad vydavateľstvám zoznamov adries a spoločnostiam vykonávajúcim priamu reklamu.

 

[5.] Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Ak sa rozhodnete poskytnúť nám Vaše osobné údaje za niektorým účelom podľa ponúk daných našou webovou stránkou, z hľadiska zákonnosti ich spracúvania môže ísť o ich poskytnutie

[5.1] bez Vášho súhlasu za účelom uzatvorenia predzmluvného alebo zmluvného vzťahu ( napr. : Otázka k vozidlu, Skúšobná jazda, Všeobecný kontaktný formulár, Konfigurácia vozidla...) alebo

[5.2] s Vašim súhlasom ( napr. prihláška na odber bulletinu, Marketingové aktivity, Prieskum spokojnosti klienta...).

[5.3] Vždy však pri danom formulári, do ktorého vkladáte Vaše osobné údaje je uvedený minimálne účel spracúvania, rozsah spracúvaných osobných údajov, zdôvodnenie súhlasu a doba spracúvania.

 

[6.] Práva dotknutých osôb Pokiaľ ide o spracúvanie údajov, môžete uplatniť nasledujúce práva, ktoré Vám prislúchajú:

[6.1] Právo na informácie Môžete požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše osobné informácie.

[6.2] Právo na opravu Ak o Vás spracúvame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať ich opravu, príp. ich doplnenie. Ak ste si zriadili používateľský účet, môžete k svojim osobným údajom pristúpiť kedykoľvek a tieto sami opraviť alebo doplniť. Okrem toho môžete používateľský účet kedykoľvek zatvoriť.

[6.3] Právo na vymazanie Môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli zberané, ide o neoprávnené spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do Vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o Váš súhlas a Vy ste ho odvolali. Pritom si treba uvedomiť, že môžu existovať iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu Vašich údajov odporovať, napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.

[6.4] Právo na obmedzenie spracúvania Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď • popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť, • spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov, • už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo • ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

[6.5] Právo na prenositeľnosť údajov Môžete od nás požadovať, aby sme Vám Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, dali k dispozícii v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ údaje spracúvame na základe Vášho udeleného súhlasu alebo za účelom splnenia zmluvy medzi nami a spracúvanie sa uskutočňuje s pomocou automatizovaných postupov.

[6.6] Právo na námietku Ak spracúvame Vaše údaje za účelom vykonania úloh, ktoré sú vo verejnom záujme, za účelom výkonu verejnej moci alebo ak sa pri spracúvaní odvolávame na nutnosť ochrany našich oprávnených záujmov, môžete podať námietku proti spracúvaniu údajov, pokiaľ existuje rozhodujúci záujem na ochranu Vašich údajov. Zasielanie reklamy môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodov.

[6.7] Právo na sťažnosť Pokiaľ ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich údajov porušili slovenský alebo európsky zákon o ochrane osobných údajov a tým porušili Vaše práva, žiadame Vás týmto, aby ste nás kontaktovali, aby sme mohli objasniť prípadné otázky. Samozrejme máte tiež právo sťažovať sa na slovenskom úrade pre ochranu osobných údajov, príp. u európskeho orgánu dohľadu. Tieto práva môžete uplatniť priamo v spoločnosti KARIREAL SLOVAKIA oznámením na e-mailovej adrese zodpovednaosoba@karireal.sk.

 

[7.] Získavanie a spracúvanie anonymných údajov

Na tejto webovej stránke sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

• Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku

• Dátum a čas zaslania požiadavky

• Názov prezeranej stránky resp. súboru

• Linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali

• Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa

• Operačný systém, ktorý užívateľ používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

 

[7.1] Používanie cookies

V súvislosti s týmto sa používajú aj takzvané cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá internetové nastavenia. Takmer každá webová stránka používa túto technológiu. Váš webový prehliadač ho stiahne pri prvej návšteve webovej stránky. Pri ďalšom vyvolaní tejto webovej stránky rovnakým koncovým zariadením sa súbor Cookie a v ňom uložené informácie buď odošle späť na webovú stránku, ktorá ho vytvorila (First Party Cookie), alebo odošle na inú webovú stránku, ku ktorej patrí (Third Party Cookie). Webová stránka tak rozpozná, že už bola týmto prehliadačom raz vyvolaná, a v mnohých prípadoch obmení zobrazený obsah.

Na používanie cookies ste nám udelili Váš predchádzajúci súhlas. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookies prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Cookies na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Prosím zoberte na vedomie, že deaktivovaním cookies môže byť funkčnosť stránky obmedzená. 

Prosím zoberte na vedomie, že kvôli funkčnosti webovej stránky sa európske smernice netýkajú nevyhnutných cookies a nedajú sa deaktivovať. Aby ste tieto cookies deaktivovali, vytvorí sa vo vašom prehliadači "Opt-Out" cookie, aby sa váš nesúhlas dal priradiť. V prípade, že použijete iný prehliadač respektíve iný počítač alebo cookies vymažete, musíte cookies opäť deaktivovať.

 

[8.] Kontaktné údaje

Zodpovedný: KARIREAL SLOVAKIA, a.s., so sídlom Pezinok 902 03, Nová 17, zodpovednaosoba@karireal.sk

 

[9] Doplnok k spracúvaniu osobných údajov zo dňa 13.03.2020:

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov pri zabezpečovaní povinností  v súvislosti s ochranou verejného zdravia – COVID 19

 

V súlade s Nariadením[1]  a Zákonom[2] o ochrane osobných údajov  prevádzkovateľ spoločnosť KARIREAL SLOVAKIA, a.s. so sídlom: Nová 17, Pezinok  902 03 IČO: 47 35 785 403 (ďalej aj „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“), spracúva vaše osobné údaje. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila počnúc dňom 12. marca 2020 od 06:00 hod mimoriadnu situáciu, podľa zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Podľa § 16 cit. zákona sú právnické osoby (Spoločnosť) povinné okrem iného pripravovať a zabezpečovať ochranu svojich zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti a osôb, ktoré môžu ohroziť. Spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (II. časť Zákona).

V súlade so zákonom č. 103/2015 Z. z. úplné znenie zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú podľa § 52 právnické osoby okrem iného povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. h), podľa ktorého je právnická osoba povinná zakázať alebo obmedziť výkon povolania u osôb chorých na prenosné ochorenie alebo podozrivých z takého ochorenia.  Spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením.

 

Na zabezpečenie úloh súvisiacich so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje osôb vstupujúcich do priestorov spoločnosti na základe plnenia zákonnej povinnosti v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v spojení s § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov). Na tento účel môže spracúvať aj osobitnú kategóriu osobných údajov, v súlade s čl. 9 ods. 2 psím. g) Nariadenia v spojení s § 16 ods. 2 písm. g) Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Na tento účel môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje týkajúce sa cestovateľskej anamnézy, informácií o kontaktoch s osobami, ktoré majú potvrdené ochorenie COVID – 19 a/alebo majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, informácie týkajúce sa zdravia, zdravotného stavu, prípadne kontrolovať telesnú teplotu dotknutej osoby.

 

Poskytovanie osobných údajov a lehota uchovávania

Poskytnutie osobných údajov na uvedený účel nie je povinnosťou dotknutej osoby, avšak v prípade ich neposkytnutia nemusia byť dotknutej osobe poskytnuté služby, nebude jej umožnený vstup do priestoru Spoločnosti alebo jej môžu byť nariadené iné zákonné podmienky v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie.

Osobné údaje budú spracúvané po dobu 1 mesiaca a môžu byť poskytnuté príslušným orgánom štátu, napríklad Ministerstvu vnútra SR, Úradu verejného zdravia SR, príslušnému zdravotníckemu personálu a pod.

 

Práva dotknutých osôb – viď čl. [6][1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.